DMCA – Thông báo về Vi phạm Bản quyền

Thông báo về Vi phạm Bản quyền:

Chúng tôi – Quatvn.ltd tuân theo yêu cầu Thông báo và Thu hồi quyền của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ số 17 của Hoa Kỳ (“DMCA”). Trang web này đủ điều kiện để được xem là một “Nhà cung cấp Dịch vụ” theo DMCA. Do đó, nó được đặc quyền hưởng một số biện pháp bảo vệ khỏi các khiếu nại về vi phạm bản quyền, thường được gọi là các quy định “cảng an toàn”. Vì vậy, chúng tôi xác nhận chính sách Thông báo và Thu hồi sau đây liên quan đến các khiếu nại về vi phạm bản quyền từ phía người dùng của chúng tôi.

Thông báo về Vi phạm Bản quyền:

Thông báo về Vi phạm Bản quyền:
Thông báo về Vi phạm Bản quyền Quatvn.ltd:

Nếu bạn tin rằng công việc của bạn đã bị sao chép một cách vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau:

  • (a) chữ ký điện tử hoặc chữ ký vật lý của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác;
  • (b) mô tả về công việc bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
  • (c) địa chỉ của bạn, số điện thoại và địa chỉ email;
  • (d) một tuyên bố của bạn cho biết bạn tin tưởng một cách chân thành rằng việc sử dụng gây tranh cãi không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của họ hoặc luật pháp;
  • (e) một tuyên bố của bạn, được thực hiện dưới sự trách nhiệm phạt lạy, cho biết thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ được ủy quyền đại diện.

Quy trình Thu hồi Chúng tôi giữ quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, loại bỏ bất kỳ tài liệu hoặc hoạt động nào trên trang web của chúng tôi và tài liệu được cho là vi phạm bản quyền hoặc dựa trên sự thật hoặc tình huống mà hoạt động vi phạm trở nên rõ ràng. Chính sách của chúng tôi là chấm dứt tài khoản của những người vi phạm bản quyền lặp lại, khi thích hợp, và chúng tôi sẽ hành động một cách nhanh chóng để loại bỏ quyền truy cập vào tất cả các tài liệu vi phạm quyền của người khác theo quy trình quy định trong Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ số 17 của Hoa Kỳ (“DMCA”).

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi, thay đổi hoặc thêm vào chính sách này, và tất cả người dùng nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật với bất kỳ thay đổi nào như vậy trong các điều khoản và điều kiện này.

400 x 300
Tắt Quảng Cáo